Nâng cấp version Grafana trên Ubuntu/Debian

Nâng cấp version Grafana​​ trên Ubuntu/Debian

1./ Gỡ bản Grafana cũ

apt remove Grafana

apt purge grafana

2./ Nâng cấp bản free OSS

sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_9.0.4_amd64.deb
sudo dpkg -i grafana_9.0.4_amd64.deb

 

Start the server with systemd

To start the service and verify that the service has started:

sudo​​ systemctl daemon-reload

sudo​​ systemctl start grafana-server

sudo​​ systemctl status grafana-server

Configure the Grafana server to start at boot:

sudo​​ systemctl​​ enable​​ grafana-server.service

Sau đó cần update luôn Plugin

grafana-cli plugins update-all

 

3./ Tham khảo

https://grafana.com/docs/grafana/next/setup-grafana/installation/debian/#2-start-the-server

https://grafana.com/grafana/download?edition=oss

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply