HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG SMOKEPING GUIDE ĐỂ MONITOR

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG​​ SMOKEPING GUIDE

1/ Install

Link tham khảo

https://oss.oetiker.ch/smokeping/doc/smokeping_install.en.html

https://www.linuxcloudvps.com/blog/install-smokeping-on-ubuntu-16-04/

Prerequisites

Hệ điều hành Ubuntu 16 hoặc Ubuntu 18.​​ 

cài đặt các gói update, upgrade

apt-get update && apt-get upgrade

Install Smokeping

apt-get install smokeping

Cần web server và mail server để hiển thị web admin, và gửi thông báo.

apt-get install apache2 sendmail

Once Apache is installed enable the CGI module

a2enmod cgi

and restart the web server for the changes to take effect

service apache2 restart

Sau khi cài đặt thành công bạn có thể truy cập​​ link dưới, thay IP bằng IP server của bạn:​​ http://IP_Address/smokeping/smokeping.cgi

2/​​ Configure Smokeping

Thư mục cài đặt​​ config.d

cd /etc/smokeping/config.d

vi /opt/smokeping/etc/config

Trong mục General thay thế bằng các thông tin của bạn

nano General

owner = Your Name

contact = [email protected]

mailhost = localhost

cgiurl = http://10.0.1.1/smokeping.cgi

save the file and exit.

Smokeping comes with the ability to write your own Alert rules and smokeping will email you when a rule is triggered. To add custom rules, edit the ‘Alerts’ file, modify the ‘to’ and ‘from’ lines.

nano Alerts

to = [email protected]

from = alert@​​ fixloinhanh.com

and add your custom alerts as described in the example given in the file.

Next, edit the ‘Targets’ and apply the rules to the servers you want to monitor. For example:

nano Targets

+ Server

menu =​​ ServerInHaNoi

title =​​ ServerInHaNoi

 

++ Server1

menu =​​ Fixloinhanh.com

title = Web server

host =​​ fixloinhanh.com

++ Server1

menu =​​ mail.fixloinhanh.com

title = mail​​ server

host =​​ mail.fixloinhanh.com

 

Save the file and restart Smokeping for the changes to take effect.

systemctl restart smokeping

 

 

Link access web

http://10.1.1.1/smokeping/smokeping.cgi?

Lưu ý:

Nếu gặp lỗi

No such file or directory at /opt/smokeping/bin/../lib/Smokeping/RRDhelpers.pm line 36.

Cannot open file abc.rrd​​ 

Thì xử lý bằng cách​​ restart service smokeping

 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply