Fix lỗi Ubuntu 20.04LTS không thể gửi Data Zabbix Agent đến Zabbix server Ubuntu 18

Fix lỗi Ubuntu 20.04LTS không thể gửi Data Zabbix Agent đến Zabbix server Ubuntu 18

1./​​ Lỗi

failed to accept an incoming connection: connection from "IP_gateway​​ " rejected, allowed hosts: "IP_Zabbix_Server"

khi check TCP Dump thì thấy Zabbix Agent có gửi gói tin qua lại với IP gateway.

2./ Fix lỗi

Kiểm tra zabbix_agent version trên server Ubuntu 20.04LTS

zabbix_agentd (daemon) (Zabbix) 4.0.17

Kiểm tra Zabbix_agent version trên server Ubuntu 18.04LTS

zabbix_agentd --version

 

zabbix_agentd (daemon) (Zabbix)​​ 3.0.12

Revision 73586 17 October 2017, compilation time: Oct 29 2017 10:47:20

 

Copyright (C) 2017 Zabbix SIA

License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.

This is free software: you are free to change and redistribute it according to

the license. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Tiến hành copy file binary chạy​​ về server Ubuntu 20.04LTS

file binary ở trong đường dẫn​​ 

/usr/sbin/zabbix_agentd

Sau đó trên server Ubuntu 20.04LTS chạy

/opt/setup/zabbix-agent_3.0.12/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

có thể thêm cấu hình chạy vào /etc/rc.loal để khởi động cùng OS

  • Done

3./​​ Nguồn: fixloinhanh.com

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply