Sử dụng Do, Does, is, are như thế nào cho đúng để đặt câu hỏi trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, “do” và “is” được sử dụng để đặt câu hỏi tùy thuộc vào ngữ cảnh và loại câu hỏi bạn muốn đặt. Dưới đây là một số ví dụ để giúp...