Cấu hình redis Replicate

Cấu hình redis Replicate

Yêu cầu: OS Ubuntu 16 Ubuntu 18, Ubuntu 20 LTS. Centos.

1./ Cấu hình trên CLI

Sẽ bị mất cấu hình nếu restart redis.

trên server slave:

telnet IP port_redis

info

replicaof IP_Master Port_redis

#hoặc​​ 

slaveof IP_Master Port_redis

 

2./ Ghi cấu hình vào file config.

Trường hợp 1: ​​ Cài đặt redis từ apt-get

chỉnh sửa file redis.conf

Trường hợp 2: Cài đặt redis từ source

chỉnh sửa trong src/redis.conf tương ứng với từng port định nghĩa.

replicaof IP_Master Port_redis

#hoặc​​ 

slaveof IP_Master Port_redis

3./ Kiểm tra lại.

set test 'this key was defined on the master server'

trên slave:

get test

#sẽ nhận được kết quả​​ 

this key was defined on the master server

gõ lệnh info trên cả 2 server master và slave để kiểm tra trạng thái.

Trên server master

Trên server slave

4./ Nguồn

https://fixloinhanh.com

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-redis-replication-on-ubuntu-16-04

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply