Xử lý lỗi file_dotlock_create(varmailusername) failed Permission denied trên mail exim

Xử lý lỗi​​ file_dotlock_create(varmailusername) failed Permission denied

Apr ​​ 3 00:10:11 autumn dovecot: imap(username): Error: file_dotlock_create(/var/mail/username) failed: Permission denied (euid=1000(username) egid=1000(username) missing +w perm: /var/mail, euid is not dir owner) (set mail_privileged_group=mail)

 

 

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

change the parameter #mail_privileged_group to mail_privileged_group = mail

#save file

sudo service dovecot restart

Done.

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply