Sử dụng curl để test tốc độ xử lý trang web lỗi do đường truyền hay web xử lý chậm?

Sử dụng curl​​ để test tốc độ xử lý trang web​​ lỗi do đường truyền hay web xử lý chậm?

Ví dụ:

curl -s -w '\nLookup time:\t%{time_namelookup}\nConnect time:\t%{time_connect}\nPreXfer time:\t%{time_pretransfer}\nStartXfer time:\t%{time_starttransfer}\n\nTotal time:\t%{time_total}\n' -o /dev/null​​ https://fixloinhanh.com

Kết quả:

Giải thích:

Lookup time: thời gian DNS phân giải xong domain fixloinhanh.com. ví dụ máy tính của bạn dùng Open DNS: 1.1.1.1 thì sẽ mất 0.005210 second để phân giải domain fixloinhanh.com

Connect time:​​ là thời gian kể từ lúc gõ lệnh curl đến khi kết nối thành công đến web server của fixloinhanh.com

PreXfer time:​​ có lẽ là thời gian kết nối đến thành phần truyền file, dữ liệu của website.

StartXfer time: thời gian bắt đầu truyền file, dữ liệu từ website đến client.

Như vậy thời gian Connect time là thời gian kết nối được từ client đến server. nếu nhanh thì đường truyền nhanh, nếu chậm thì do đường truyền chậm.

Thời gian StarXfer: là tổng thời gian cả truyền file, dữ liệu và thời gian xử lý của website.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply