Truncate Logs Docker Container

Truncate Logs Docker Container

1./ Lệnh Truncate Logs

truncate -s 0 /var/lib/docker/containers/*/*-json.log

hoặc

truncate -s 0 /opt/docker/containers/*/*-json.log

hoặc

sudo sh -c "truncate -s 0​​ /var/lib/docker/containers/*/*-json.log"

2./ Xóa toàn bộ Docker đang tồn tại

docker rm -vf $(docker ps -a -q)

-v: Remove all associated volumes

-f: Forces the removal. Like, if any containers is running, you need -f to remove them.

3./ Xóa toàn bộ Images đang tồn tại

docker rmi -f $(docker images -a -q)

 

-a: for all containers, even not running, (or images)

-q: to remove all the details other than the ID of containers (or images)

 

 

Tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/42510002/how-to-clear-the-logs-properly-for-a-docker-container

#

https://stackoverflow.com/questions/38060279/deleting-all-docker-images-and-containers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply