Tìm hiểu, triển khai vSwitch, dvSwitch, vPort trên Vmware Vcenter

Tìm hiểu, triển khai​​ vSwitch, dvSwitch,​​ vPort​​ trên Vmware Vcenter

A./ Lý thuyết

1./​​ Trước tiên cần hiểu rõ vswitch vport trong vmware là gì

Virtual switches of an ESXi host

Vswitch​​ được hiểu là 1 thiết bị switch ảo (virtual switch). Nếu được gắn 1 uplink​​ (uplink này là port vật lý của server esxi, trên uplink này không cấu hình gì ngoài speed của port. Các cấu hình port trunk, vlan không cấu hình ở​​ port này). Nếu Vswitch không được gắn 1 uplink thì các VM nếu cấu hình port group​​ thuộc vswitch đó chỉ có thể giao tiếp nội bộ với nhau mà thôi.​​ 

A simple topology of vSwitch with two port groups.

Ở một mô hình phức tạp hơn

Connection of port groups with VLAN IDs

Các server ESXI được cấu hình trunk và bonding port, có thể Allow các VLAN tương ứng giữa vswitch của ESXI và ​​ physical switch.

Vport​​ là Port ảo gắn với Vswitch. Trên Vport có thể cấu hình QOS, VLAN…​​ các VLAN trên Vport có thể thông ra đến Vswitch và Physical switch.

2./ Tìm hiểu Distribution Virtual Switch, Distribution Virtual Port.

Simplified schema of a VMware Distributed vSwitch

Trong mô hình trên 1 Distribution Virtual Switch được tạo ra trên Vmware Vcenter.​​ dvSwitch này giúp các VM giữa các ESXI host có thể giao tiếp được với nhau ,​​ Clone…

​​ Tương tự dvPort được tạo trên dvSwitch để gắn với các VM. trên dvSwitch có thể chia VLAN giúp mô hình mạng được phân tách rõ ràng. Giảm broadcast domain.

Tạo 1 dvSwitch

  • Go to Networking > Virtual switches.

  • Click Add standard virtual switch.

  • Set the vSwitch Name (“vSwitch2s”, in our case) and other options as needed. Then click the Add button.