Hướng dẫn kết nối VPN từ thiết bị Android đến Draytek Vigor

Hướng dẫn kết nối​​ VPN​​ từ thiết bị Android đến Draytek​​ Vigor

Trước tiên các bạn cần có 1 account VPN đã tạo trên Draytek Vigor

Link tham khảo

https://www.draytek.com/en/faq/faq-vpn/vpn.ssl-vpn/smart-vpn-android-app-to-vigor3900-ssl/

SmartVPN Android App to Vigor3900 - SSL VPN

This document introduces how to set up Vigor3900 or Vigor2960 as a SSL VPN server and how to create SSL VPN Tunnel from Smart VPN Android app.

(This article applies to Vigor3900 and Vigor2960, for other models, please refer to the article here.)

Configuring Vigor3900 as SSL VPN Server

1. Go to VPN and Remote Access >>Remote Access Control to check if SSL Tunnel Service is enabled.

http://www.draytek.com/images/support/ApplicationNotes/Vigor3900/G52919-How_to_Setup_SSL_VPN_Tunnel/a1.jpg   

2. Go to System Maintenance >> Access Control, and select Enable for HTTPS Allow.

http://www.draytek.com/images/support/ApplicationNotes/Vigor3900/G52919-How_to_Setup_SSL_VPN_Tunnel/a2.jpg   

3. Go to User Management >>User Profile, click Add to create a new User Profile with SSL Tunnel enabled.

http://www.draytek.com/images/support/ApplicationNotes/Vigor3900/G52919-How_to_Setup_SSL_VPN_Tunnel/a3.jpg   

 

 

Using SmartVPN Android APP as SSL VPN Client

1. Download Smart VPN APP for Android from Google Play, and run the APP. https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/11-smart%20vpn%20icons.png

2. Tap the "+" button to add a new profile.

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/12-add%20new%20tunnel.png   

3. Edit the profile as follows:

  • Enter Description of this profile.

  • Enter Vigor3900's IP in Server.

  • Enter Port as the port which VPN server uses for SSL VPN; for Vigor Routers, it is 443 by default.

  • Tap SAVE to save the profile

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/13-configuration.png   

Note:

  • Installation of relevant Root CA is required to enable server certificate authentication.

  • If you check "Use default gateway on remote network", all the traffic of this smart phone will be forwarded to the remote gateway.

4. Tap the profile bar to establish SSL VPN tunnel.

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/14-click%20to%20connect.png   

5. Enter Username and Password, then tap Dial.

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/15-account%20and%20password.png   

6. When the tunnel is up, the profile will turn green. Tap the bar again will disconnect the tunnel.

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/16-connection%20establish.png   

7. Tap the pencil icon to edit or remove the profile.

https://www.draytek.com/en/assets/files/faq/2016/G59934/17-edit%20tunnel.png

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply