Cấu hình Aditional Domain Controller trên Window Server

Cấu hình Aditional Domail Controller

Mục đích: tạo backup cho Primary Domain Controller nếu bị lỗi.

DCPROMO

Hoặc add thêm Feature Active Directory Domain Services

Điền​​ tech.net​​ ở mục plan install domain

Sau đó nhập password account administrator

 

Nhập pass restore mode