Xử lý lỗi The following CA/Certificate entries are expiring: Certificate: webConfigurator default Expired X days ago trên Pfsense

Xử lý lỗi The following CA/Certificate entries are expiring: Certificate: webConfigurator default Expired X days ago​​ trên Pfsense

 

1./ Giới thiệu

Trong quá trình vận hành firewall có thể gặp trường hợp Certificate của SSL hết hạn. Bạn có thể làm các bước sau để update Cert mới dạng Self Cert, nếu bạn có Cert​​ mua hoặc Letsencrypt… thì bạn có thể Import vào để khi truy cập từ trình duyệt sẽ chuyên nghiệp hơn.

2./ Các bước thực hiện

Tạo 1 Certificate mới cho thời gian thật dài 10 năm chả hạn

 

#

#

#

#