Xử lý lỗi SSH trên Ubuntu WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!

Xử lý lỗi​​ SSH trên Ubuntu​​ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!

​​ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@  ​​ ​​​​ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!  ​​ ​​ ​​​​ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!

It is also possible that a host key has just been changed.

The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is

Lỗi này là do server ssh tới 1 server​​ ​​ bằng cách nào đó server mới với thông tin IP trùng với IP server cũ. Do đó thông tin ssh tới server cũ được lưu lại và sử dụng với server mới. vì vậy có cảnh báo như vậy

cách xử lý:

Xoá thông tin keygen đã lưu trên server SSH đi sau đó SSH lại

ssh-keygen -R <host>

Tham khảo:

https://stackoverflow.com/questions/8654064/ubuntu-ssh-warning-remote-host-identification-has-changed

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply