Update time cho Window server, Win 10, Win 11 đã cấu hình Domain Controller

Update time cho Window server, Win 10, Win 11 đã cấu hình Domain Controller

Trên windows server đã join Domain controller như các phiên bản 2019, 2016… sẽ​​ không xuất hiện Tab Internet Time

Do đó cần phải update bằng CMD

w32tm​​ /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:time.nist.gov

w32tm /config /update

 

Trên máy tính windows 10 hoặc windows 11 sau khi join domain cũng sẽ​​ không cho phép update qua Internet Time tab

Cũng chạy câu lệnh trên

w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:time.nist.gov

w32tm /config /update

Nếu vẫn lỗi có thể​​ làm theo script sau

w32tm /unregister

net stop w32time

w32tm /register

net start w32time

w32tm /config /manualpeerlist:<ntp ip address> /syncfromflags:manual​​ /reliable:yes /update

net stop w32time

net start w32time

#then check the results

w32tm /query /source

w32tm /query /configuration

 

Lưu ý: có thể​​ thay đổi server NTP tùy ý theo địa lý

Tham khảo

Fixloinhanh.com

https://docs.microsoft.com/en-us/answers/questions/330132/unable-to-sync-server-to-new-ntp-server.html

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply