Hướng dẫn cấu hình BONDING NETWORK CARD trên CENTOS 6 / RHEL 6

BONDING NETWORK CARD CENTOS​​ 6​​ / RHEL 6

Mục đích:

Bonding card để tăng băng thông sử dụng cho server ví dụ bond 2 card 1Gb thành 1 line 2Gb.

Bonding card để tăng HA cho hệ thống mạng.

Ở mô hình mạng Lab trên server có 2 card​​ eth0 và eth1. (các bạn có thể sử dụng các phần mềm ảo hoá như Vmware Work station, Vmware ESXI, Hyper -V, Virtural Box…)

OS: Centos 6 hoặc RHEL 6​​ 

Bond card name: bond0

 

Step:1 Create the bond file ( ifcfg-bond0 ) and specify the ip address, netmask & gateway

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

 

DEVICE=bond0

IPADDR=192.168.1.9

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

TYPE=Bond

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

BOOTPROTO=static

Step:2 Edit the files of eth0 & eth1 and make sure you enter the master and slave entry, as shown below

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

 

DEVICE=eth0

HWADDR=08:00:27:5C:A8:8F

TYPE=Ethernet

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

 

DEVICE=eth1

TYPE=Ethernet

ONBOOT=yes

NM_CONTROLLED=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

Step:3 Create the Bond file(bonding.conf)

# vi /etc/modprobe.d/bonding.conf

alias bond0 bonding

options bond0 mode=1 miimon=100

Different Modes used in bonding.conf file .

  • balance-rr or 0 — round-robin mode for fault tolerance and load balancing.

  • active-backup or 1 — Sets active-backup mode for fault tolerance.

  • balance-xor or 2 — Sets an XOR (exclusive-or) mode for fault tolerance and load balancing.

  • broadcast or 3 — Sets a broadcast mode for fault tolerance. All transmissions are sent on all slave interfaces.

  • 802.3ad or 4 — Sets an IEEE 802.3ad dynamic link aggregation mode. Creates aggregation groups that share the same speed & duplex settings.

  • balance-tlb or 5 — Sets a Transmit Load Balancing (TLB) mode for fault tolerance & load balancing.

  • balance-alb or 6 — Sets an Active Load Balancing (ALB) mode for fault tolerance & load balancing.

Step:4 Now Restart the network Service

# service network restart

Using below command to  Check the bond Interface

root@localhost ~]# ifconfig bond0

​​ bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:5C:A8:8F

​​ inet addr:192.168.1.9  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

​​ inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe5c:a88f/64 Scope:Link

​​ UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

​​ RX packets:6164 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

​​ TX packets:1455 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

​​ collisions:0 txqueuelen:0

​​ RX bytes:482336 (471.0 KiB)  TX bytes:271221 (264.8 KiB

Step:5 Verify the Status of bond interface.

[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0  

​​ Ethernet Channel Bonding Driver: v3.6.0 (September 26, 2009)

 

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)

​​ Primary Slave: None

​​ Currently Active Slave: eth0

​​ MII Status: up

​​ MII Polling Interval (ms): 100

​​ Up Delay (ms): 0

​​ Down Delay (ms): 0

 

Slave Interface: eth0

​​ MII Status: up

​​ Speed: 1000 Mbps

​​ Duplex: full

​​ Link Failure Count: 0

​​ Permanent HW addr: 08:00:27:5c:a8:8f

​​ Slave queue ID: 0

 

Slave Interface: eth1

​​ MII Status: up

​​ Speed: 1000 Mbps

​​ Duplex: full

​​ Link Failure Count: 0

​​ Permanent HW addr: 08:00:27:7f:04:49

​​ Slave queue ID: 0

 

Lưu ý:

Lưu ý 1: Cấu hình như trên là mode 1: active passive. không tăng được băng thông mà chỉ HA.

Để vừa HA và vừa tăng băng thông thì cần cấu hình như sau:

Cấu hình mode 4 trên server và mode active trên switch

Lưu ý 2:​​ Khi cấu hình như trên thì để chuyển mode bonding sẽ cần phải reboot lại server để không phải reboot lại server cần add thêm câu lệnh sau:

BONDING_OPTS="mode=0 miimon=100"

Vào card bond0 sau đó gõ ifdown bond0 và ifup bond0 thì sẽ được. hoặc có thể gõ lệnh service network restart.​​ 

Lưu ý 3:​​ Khi​​ gõ lệnh trên trong card network bond0 thì không cần phải tạo file /etc/modprobe.d/bonding.conf

 

Các lệnh kiểm tra

Kiểm tra trạng thái mode bond

cat /proc/net/bonding/bond0

Thay đổi trạng thái mode bond nhưng phải reboot trong file

/etc/modprobe.d/bonding.conf

Tất cả cấu hình sẽ được ghi vào file:

etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply