Redirect website wordpress http sang https trên cloudflare, web server nginx

Redirect website wordpress http sang https trên cloudflare, web server nginx

1./ Cách 1 Redirect trên Cloudflare

2./ Cách 2 Redirect trên nginx.

Chỉnh sửa và thay đổi domain của bạn theo như bên dưới.

server {

 ​​ ​​​​ listen  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 80;

 ​​ ​​​​ server_name  ​​ ​​​​ example.com www.example.com;

 

 ​​ ​​​​ if ($http_x_forwarded_proto = "http") {

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ return 301 https://$server_name$request_uri;

 ​​ ​​​​ }

Trường hợp áp dụng thực tế

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ server_name  ​​ ​​​​ fixloinhanh.com www.fixloinhanh.com;

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ if ($http_x_forwarded_proto = "http") {

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ return 301 https://fixloinhanh.com$request_uri;

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ }

Có thể áp dụng cả cách 1 và cách 2. Nhưng làm cách 1 sẽ tối ưu hơn.

3./ Tham khảo

https://serverfault.com/questions/653976/redirect-loop-using-cloudflares-flexible-ssl/654018

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply