Hướng dẫn Import User bằng file CSV Exchange 2010, exchange 2013…

Import User bằng file​​ CSV​​ Exchange 2010, 2013…

Xin chào các bạn, việc quản trị server mail exchange có rất nhiều trường hợp cần import số lượng lớn các​​ user (có thể là restore backup hoặc yêu cầu của phòng nhân sự). Thao tác import qua file csv sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều công sức, loại bỏ khả năng lỗi​​ do thao tác nhầm lẫn. (theo quan điểm của mình: những gì có thể thao tác bằng cơm thì khả năng gây ra lỗi sẽ cao.) vì vậy mình sẽ bắt đầu luôn.

Create an csv file with the necessary information across the top row of the file as such:

image

The top row is going to coordinate with the S_.value that you are going to use in the following Exchange Shell command:

Import-CSV “C:Mailboxes.csv” | foreach {new-mailbox –Name $_.name –Alias $_.alias –UserPrincipalName $_.userprincipalname –Database $_.Database –OrganizationalUnit $_.organizationalunit –password (ConvertTo-SecureString $_.password –AsPlainText –force)}

image

And you should see the mailbox’s created below:

Untitled

That’s it.  You can see how the values map with their respective column names.  You can add as many users as you want, and change it so they go to different database’s.

You can even create an automated job to export from your production servers, and them import them to your DEV Exchange Servers for testing. 

 

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: sưu tầm internet

Có thể bạn quan tâm:

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply