Các lệnh thường dùng trong Zimbra Email Server

Các lệnh thường dùng trong Zimbra Email Server

1./ Check logs user zimbra

/opt/zimbra/libexec/zmmsgtrace -r '@gmail.com'

/opt/zimbra/libexec/zmmsgtrace -r​​ [email protected]

Lưu ý logs này là logs của người nhận ví dụ​​ người nhận là có đuôi email là gmail thì sẽ​​ có logs gửi từ​​ 1 account nào đó trong zimbra ra gmail.

2./ Check service antivirus

su zimbra

zmantivirusctl status

zmantivirusctl start

3./ Start service amavisd

zmamavisdctl start

4./ Check Logs zimbra

tail -100f /var/log/zimbra.log

5./ Check Logs cbpolicyd

tail -100f /opt/zimbra/log/cbpolicyd.log

6./ Check status service bất kỳ, ví dụ​​ antivirus

zmantivirusctl stop

zmantivirusctl start

zmantivirusctl status

7./ Kiểm tra clamd có đang hoạt động hay không, điều chỉnh thời gian update signature clamd

zmclamdctl status

Tư động update clamd sau mỗi 2h

zmprov mcf zimbraVirusDefinitionsUpdateFrequency 2h

check logs fresh clam

/opt/zimbra/log/freshclam.log

https://wiki.zimbra.com/wiki/Antivirus

8./ Kiểm tra Logs virus

tail -100f /opt/zimbra/log/clamd.log

Kết quả:​​ 

Wed Jun ​​ 3 13:30:06 2020 -> SelfCheck: Database status OK.

Wed Jun ​​ 3 13:38:51 2020 -> /opt/zimbra/data/amavisd/tmp/amavis-20200603T133848-08980-BGyhxkrX/parts/p006: Win.Trojan.Hacktool-1505 FOUND

Wed Jun ​​ 3 13:38:52 2020 -> /opt/zimbra/data/amavisd/tmp/amavis-20200603T133848-08980-BGyhxkrX/parts/p003: Win.Trojan.Hacktool-1505 FOUND

9./ Cấu hình giới hạn dung lượng tối đa email được phép gửi và nhận zimbraMtaMaxMessageSize and message_size_limit

# su - zimbra

$ postconf message_size_limit

$ zmprov modifyConfig zimbraMtaMaxMessageSize 2048000

$ postfix reload

Xác nhận lại cấu hình đã sửa

$ postconf message_size_limit

https://wiki.zimbra.com/wiki/Configuring_maxmessagesize#:~:text=The%20default%20Zimbra%20MTA%20configuration,i.e.%20'10240000'%20bytes).

10./ Bypasss amavis trong mạng Local

Mặc định mạng local amavis vẫn scan và hoạt động bình thường, nếu setup bypass amavis trong mạng local thì amavis sẽ​​ Bypass SpamAssassin.

su - zimbra

zmprov mcf zimbraAmavisOriginatingBypassSA TRUE​​ 

zmantispamctl restart​​ 

zmantivirusctl restart​​ 

zmamavisdctl restart​​ 

https://wiki.zimbra.com/wiki/How_to_bypass_local_network_with_amavis

11./ Chặn block users hoặc domain blacklist

tạo 1 file như dưới và list các domain, users blacklist vào

/opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender​​ 

 

nano /opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender

 

zimbra@mail ~# zmprov ms mail.yourdomain.com​​ +zimbraMtaSmtpdSenderRestrictions "check_sender_access lmdb:/opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender"

zimbra@mail ~# /opt/zimbra/common/sbin/postmap /opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender

zimbra@mail ~# zmmtactl restart

 

 

https://wiki.zimbra.com/wiki/Block_user_to_send_email_locally_or_externally

 

zimbra@mail ~# zmprov ms mail.yourdomain.com zimbraMtaSmtpdSenderRestrictions "actual_value, check_sender_access lmdb:/opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender"

zimbra@mail ~# postmap /opt/zimbra/common/conf/restricted_senders

zimbra@mail ~# postmap /opt/zimbra/common/conf/local_domains

 

 

zmmtactl stop

zmmtactl start

 

zmamavisdctl restart

zmmtactl restart

Nếu Zimbra email server đã cài PolicyD thì có thể​​ sử dụng PolicyD​​ để chặn Email Blacklist

https://fixloinhanh.com/huong-dan-block-email-blacklist-tren-zimbra-email-server-voi-policyd/

 

12./​​ Đổi tên Domain​​ Email Zimbra

zmprov -l rd [olddomain.com] [newdomain.com]

Sau đó khởi động lại server.

 

13./​​ Kiểm tra show tất cả​​ cài đặt trong zimbra

zmlocalconfig

 

14./​​ Lệnh show list​​ block domains hoặc user

postconf | grep smtpd_sender_restrictions

15./ Thông tin Database của Zimbra​​ 

DB của​​ Zimbra được sử​​ dụng bởi mysql, mỗi user email là 1 Database;

https://wiki.zimbra.com/wiki/Account_mailbox_database_structure

zmprov getMailboxInfo​​ [email protected]

 

expr 5247 % 100

47

 

mysql mboxgroup47

mysql> describe mail_item;

 

 

16./ File config của Zimbra​​ 

/opt/zimbra/common/conf/main.cf

 

17./​​ Check hostname zimbra

zmhostname 

 

18./Kiểm tra version của zimbra

zmcontrol -v

Kết quả​​ 

Release 8.8.15.GA.3869.UBUNTU18.64 UBUNTU18_64 FOSS edition, Patch 8.8.15_P9.

 

19./​​ Kiểm tra queue zimbra

postqueue -p

 

20./​​ Kiểm tra postfix queue domain​​ 

/opt/zimbra/bin/qshape

View 1 Message trong Queue

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -q EC753D0D00

View nhiều thông tin 1 Message

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -qv EC753D0D00

 

21./​​ Flush Postfix Queue

/opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -f

https://wiki.zimbra.com/wiki/Managing-The-Postfix-Queues

22./​​ Show tất cả​​ các loại DB​​ 

postconf -m

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply