Fix lỗi không khởi động được vcenter 6.7

Fix lỗi không khởi động được vcenter 6.7

Khi các bạn restart vcenter 6.7 thì gặp lỗi:

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x00007fd0c0004ac0] _serverNamespace = / action = Allow _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

Fix lỗi

service-control --start --all

#Kết quả

Operation not cancellable. Please wait for it to finish...

Performing start operation on service lwsmd...

Successfully started service lwsmd

Performing start operation on service vmafdd...

Successfully started service vmafdd

Performing start operation on service vmdird...

Successfully started service vmdird

Performing start operation on service vmcad...

Successfully started service vmcad

Performing start operation on service vmware-sts-idmd...

Successfully started service vmware-sts-idmd

Performing start operation on service vmware-stsd...

Successfully started service vmware-stsd

Performing start operation on service vmdnsd...

Successfully started service vmdnsd

Performing start operation on profile: ALL...

Successfully started service vmware-vmon

 

Service-control failed. Error: Failed to start services in profile ALL. RC=1, stderr=Failed to start sca, vapi-endpoint, vpxd-svcs services. Error: Operation timed out

 

#khởi động lại vcenter, sau đó đợi khoảng 15-30p

root@photon-machine [ ~ ]# reboot

#Login lại vào cmd của vcenter, gõ shell để chuyển sang mode config

shell

service-control --start --all

 

#Kết quả:

Operation not cancellable. Please wait for it to finish...

Performing start operation on service lwsmd...

Successfully started service lwsmd

Performing start operation on service vmafdd...

Successfully started service vmafdd

Performing start operation on service vmdird...

Successfully started service vmdird

Performing start operation on service vmcad...

Successfully started service vmcad

Performing start operation on service vmware-sts-idmd...

Successfully started service vmware-sts-idmd

Performing start operation on service vmware-stsd...

Successfully started service vmware-stsd

Performing start operation on service vmdnsd...

Successfully started service vmdnsd

Performing start operation on profile: ALL...

Successfully started profile: ALL.

Performing start operation on service vmware-pod...

Successfully started service vmware-pod

#############################

Sau khi login vào vcenter nếu thấy cảnh báo như bên dưới.

root@photon-machine [ ~ ]# service-control --status

#kết quả

Running:

​​ applmgmt lwsmd pschealth vmafdd vmcad vmdird vmdnsd vmonapi vmware-analytics vmware-certificatemanagement vmware-cis-license vmware-cm vmware-content-library vmware-eam vmware-perfcharts vmware-pod vmware-rhttpproxy vmware-sca vmware-sps vmware-statsmonitor vmware-sts-idmd vmware-stsd vmware-topologysvc vmware-updatemgr vmware-vapi-endpoint vmware-vmon vmware-vpostgres vmware-vpxd vmware-vpxd-svcs vmware-vsan-health vmware-vsm vsphere-client vsphere-ui

Stopped:

​​ vmcam vmware-imagebuilder vmware-mbcs vmware-netdumper vmware-postgres-archiver vmware-rbd-watchdog vmware-vcha vsan-dps

# Xử lý

root@photon-machine [ ~ ]# service-control --start vmware-postgres-archiver

#kết quả

Operation not cancellable. Please wait for it to finish...

Performing start operation on service vmware-postgres-archiver...

Successfully started service vmware-postgres-archiver

 

root@photon-machine [ ~ ]# service-control --start vmware-rbd-watchdog

#kết quả

Operation not cancellable. Please wait for it to finish...

Performing start operation on service rbd...

Successfully started service rbd

Tiện thì bạn có thể start tất cả các service đang stop

service-control --start vmcam vmware-imagebuilder vmware-mbcs vmware-netdumper vmware-postgres-archiver vmware-rbd-watchdog vmware-vcha vsan-dps

 

vi​​ /storage/db/vpostgres/postgresql.conf

Change the following line:


#wal_sender_timeout = 60s


to 


wal_sender_timeout = 600s

Nếu không có #wal_sender_timeout = 60s thì tạo thêm wal_sender_timeout = 600s

 

root@photon-machine [ ~ ]# service-control --restart vmware-vpostgres

Successfully restarted service vmware-vpostgres

Như vậy là thành công.

Tham khảo:

https://fixloinhanh.com

https://kb.vmware.com/s/article/55694

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply