Extend dung lượng cho ổ đĩa Vmware, Cấu hình LVM trên linux trên cùng 1 ổ đĩa

Extend dung lượng cho​​ ​​ đĩa Vmware, Cấu hình LVM trên linux trên cùng 1​​ ​​ đĩa

A./ Trường hợp Extend dung lượng cho​​ ​​ đĩa trên cùng 1​​ ​​ đĩa cứng. Extend Volume Group, Extend Logical​​ Volume Group

 

Lưu ý:​​ trưc khi thao tác backup toàn b​​ d​​ liu, backup thư mc /opt trưc khi cài. Khi thc hin theo guide này s​​ không làm mt d​​ liu, nhưng đ​​ đ​​ phòng trưng hp xu nht vn cn 1 bn backup. Trên Vmware đơn gin có th​​ snapshot 1 bn​​ hoc clone ra 1 VPS mi nếu mun chc chn.

Các bước triển khai.

 

c 1:​​ Add thêm dung lưng trên vmware, khuyến cáo s​​ dng chế​​ đ​​ thin provision.

​​ bài lab này mình add thêm 60GB extend cho 1​​ ​​ cứng duy nhất vào thư mục /opt đã được cấp sẵn 60GB

c​​ 2:​​ show kim tra các thông tin phisical volume, volume group, logical volume

 

pvs

vgs

lvs

fdisk –l

fdisk /dev/sda

Chọn các bước sau:

 

 

Khi hiện cảnh báo lỗi:

Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy

bỏ​​ qua cảnh báo này sau​​ đó khởi động lại VPS​​ để update lại partition mới. Hoặc có thể sử dụng lệnh​​ partprobe -s​​ để update lại.​​ 

 

fdisk -l

Format​​ ​​ đĩa /dev/sda3

mkfs.ext4 /dev/sda3

Tiến hành kiểm tra các thông số

 

lvs

 

vgs

Format​​ ​​ đĩa với định dạng ext4 cùng với định dạng của phân vùng /opt muốn extend vào.

 

vgextend

vgextend vg01 /dev/sda3

lvextend

lvextend -l +100%FREE /dev/vg01/opt

lsblk

lsblk

Tuy nhiên khi df -h vẫn chưa được extend dung lượng cho /opt do chưa tiến hành bước cuối cùng​​ resizefs

resize2fs /dev/vg01/opt​​ 

Nếu sử dụng lệnh resize2fs lỗi có thể sử dụng​​ xfs_growfs

xfs_growfs​​ /dev/vg01/opt

 

df -h

Như vy là đã extend thành công 60GB vào /opt đã đưc cp 60GB t​​ trưc.

cách làm này không làm mất dữ​​ liệu phân vùng /opt do chỉ​​ extend vg extend lv.

  • Nên làm theo cách này.

 

B./​​ Trưng hp Extend dung lưng cho​​ ​​ đĩa trên cùng 1​​ ​​ đĩa cng To mi Volume Group và Logical Volume Group

Cách làm này sẽ​​ làm mất dữ​​ liệu​​ ​​ /opt do đó cần backup

 

# Trường hợp tạo volume group mới tham khảo link dưới

#https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSDV85_4.1.0/Admin/tasks/creatingLVMdeviceonhh.html

Trưng hp to mi logical volume

lvcreate -n opt -L 60G vg01

#Trường hợp tạo max dung lượng của 1 volume group

#lvcreate -n opt -l 100%FREE vg01

# ​​ Logical volume "opt" created.

 

Trường hợp extend Logical Volume (đây​​ là ví dụ​​ khác mình đã extend thêm 1​​ ​​ 200G mới. Lệnh này là ví dụ​​ để​​ thực hiện)

sau đó kiểm tra lại

ll /dev/mapper/

pvs

format ext4 cho phisical volume mới

mkfs.ext4 /dev/vg01/opt

kiểm tra UUID của​​ ​​ phisical volume mới add là gì

blkid​​ /dev/mapper/vg01-opt

sửa trên fstab để​​ hệ​​ thống mount sau khi khởi động lại

nano /etc/fstab

#thêm dòng sau (thay thế​​ UUID bằng UUID vừa in ra):

UUID=e38ec9fb-54c4-4b79-b368-90f49b4aaba5 /opt  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ext4  ​​ ​​​​ defaults  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 0  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 0

 

mount –a

kiểm tra lại xem mount chuẩn chưa

mount | grep opt

reboot

init 6

 

Sau khi khởi động lại các bạn kiểm tra lại xem phân vùng mới đã được mount thành công!

 

Fix lỗi:

Fix lỗi không chuyển được phân vùng Linux filesystem sang Linux LVM. vì chỉ​​ ​​ ​​ phân vùng Linux​​ LVM mới có thể​​ cấu hình LVM được. (mặc định sau khi cài OS​​ ​​ chuẩn LVM thì​​ ​​ cứng sẽ​​ có định dạng Linux LVM)

 

Nếu thực hiện đến bước tạo mới xong 1 phân vùng /dev/sda4 xong nhưng khi chuyển type sang 8e (Linux LVM) không được thì thực hiện bước sau để​​ chuyển từ​​ phân vùng định dạng Linux filesystem sang phân vùng có định dạng Linux LVM.

 

 

swapoff -a

 

parted

set 4 lvm on

#với phân vùng số​​ 4 tương​​ ứng /dev/sda4

 

sau đó làm tiếp các bước như trong hướng dẫn

pvcreate /dev/sda4

.

.

.

 

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply