Extend dung lượng cho ổ đĩa Vmware, Cấu hình LVM trên linux trên cùng 1 ổ đĩa

Extend dung lượng cho​​ ​​ đĩa Vmware, Cấu hình LVM trên linux trên cùng 1​​ ​​ đĩa

A./ Trường hợp Extend dung lượng cho​​ ​​ đĩa trên cùng 1​​ ​​ đĩa cứng. Extend Volume Group, Extend Logical​​ Volume Group

 

Lưu ý:​​ trưc khi thao tác backup toàn b​​ d​​ liu, backup thư mc /opt trưc khi cài. Khi thc hin theo guide này s​​ không làm mt d​​ liu, nhưng đ​​ đ​​ phòng trưng hp xu nht vn cn 1 bn backup. Trên Vmware đơn gin có th​​ snapshot 1 bn​​ hoc clone ra 1 VPS mi nếu mun chc chn.

Các bước triển khai.

 

c 1:​​ Add thêm dung lưng trên vmware, khuyến cáo s​​ dng chế​​ đ​​ thin provision.

​​ bài lab này mình add thêm 60GB extend cho 1​​ ​​ cứng duy nhất vào thư mục /opt đã được cấp sẵn 60GB

c​​ 2:​​ show kim tra các thông tin phisical volume, volume group, logical volume

 

pvs

vgs

lvs

fdisk –l

Nếu hệ thống không Update đủ 160G hoặc tương ứng với số dung lượng các bạn tăng trên server VMware hoặc server vật lý thì cần sử dụng câu lệnh sau

echo 1 > /sys/class/block/sda/device/rescan

Sau đó gõ lại​​ 

fdisk –l

Sẽ thấy nhận đúng dung lượng tăng mà không cần phải khởi động lại hệ điều hành máy chủ.

Nếu dung lượng của /dev/sda không tăng thực hiện bước sau để​​ rescan. Như vậy sẽ​​ không cần phải reboot máy chủ​​ và việc nâng cấp không bị​​ downtime

echo 1​​ > /sys/block/sda/device/rescan

Tiếp theo

fdisk /dev/sda

Chọn các bước sau:

 

 

Khi hiện cảnh báo lỗi:

Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy

bỏ​​ qua cảnh báo này sau đó khởi động lại VPS để​​ update lại partition mới. Hoặc có thể​​ sử​​ dụng lệnh​​ partprobe -s​​ để​​ update lại.​​ 

 

fdisk -l

Format​​ ​​ đĩa /dev/sda3

mkfs.ext4 /dev/sda3

Tiến hành kiểm tra các thông số

 

lvs

 

vgs

Format​​ ​​ đĩa với định dạng ext4 cùng với định dạng của phân vùng /opt muốn extend vào.

 

vgextend

vgextend vg01 /dev/sda3

lvextend

lvextend -l +100%FREE /dev/vg01/opt

lsblk

lsblk

Tuy nhiên khi df -h vẫn chưa được extend dung lượng cho /opt do chưa tiến hành bước cuối cùng​​ resizefs

resize2fs /dev/vg01/opt​​ 

Nếu sử​​ dụng lệnh resize2fs lỗi có thể​​ sử​​ dụng​​ xfs_growfs

xfs_growfs /dev/vg01/opt

 

df -h

Như vy là đã extend thành công 60GB vào /opt đã đưc cp 60GB t​​ trưc.

cách làm này không làm mất dữ​​ liệu phân vùng /opt do chỉ​​ extend vg extend lv.

  • Nên làm theo cách này.

 

B./​​ Trưng hp Extend dung lưng cho​​ ​​ đĩa trên cùng 1​​ ​​ đĩa cng To mi Volume Group và Logical Volume Group

Cách làm này sẽ​​ làm mất dữ​​ liệu​​ ​​ /opt do đó cần backup

 

# Trường hợp tạo volume group mới tham khảo link dưới

#https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSDV85_4.1.0/Admin/tasks/creatingLVMdeviceonhh.html

Trưng hp to mi logical volume

lvcreate -n opt -L 60G vg01

#Trường hợp tạo max dung lượng của 1 volume group

#lvcreate -n opt -l 100%FREE vg01

# ​​ Logical volume "opt" created.

 

Trường hợp extend Logical Volume (đây là ví dụ​​ khác mình đã extend thêm 1​​ ​​ 200G mới. Lệnh này là ví dụ​​ để​​ thực hiện)

sau đó kiểm tra lại

ll /dev/mapper/

pvs

format ext4 cho​​ phisical volume mới

mkfs.ext4 /dev/vg01/opt

kiểm tra UUID của​​ ​​ phisical volume mới add là gì

blkid /dev/mapper/vg01-opt

sửa trên fstab để​​ hệ​​ thống mount sau khi khởi động lại

nano /etc/fstab

#thêm dòng sau (thay thế​​ UUID bằng UUID vừa in ra):

UUID=e38ec9fb-54c4-4b79-b368-90f49b4aaba5 /opt  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ext4  ​​ ​​​​ defaults  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 0  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 0

 

mount –a

kiểm tra lại xem mount chuẩn chưa

mount | grep opt

reboot

init 6

 

Sau khi khởi động lại các bạn kiểm tra lại xem phân vùng mới đã được mount thành công!

 

Fix​​ lỗi:

Fix lỗi không chuyển được phân vùng Linux filesystem sang Linux LVM. vì chỉ​​ ​​ ​​ phân vùng Linux LVM mới có thể​​ cấu hình LVM được. (mặc định sau khi cài OS​​ ​​ chuẩn LVM thì​​ ​​ cứng sẽ​​ có định dạng Linux LVM)

 

Nếu thực hiện đến bước tạo mới xong 1 phân​​ vùng /dev/sda4 xong nhưng khi chuyển type sang 8e (Linux LVM) không được thì thực hiện bước sau để​​ chuyển từ​​ phân vùng định dạng Linux filesystem sang phân vùng có định dạng Linux LVM.

 

 

swapoff -a

 

parted

set 4 lvm on

#với phân vùng số​​ 4 tương​​ ứng /dev/sda4

 

sau đó làm tiếp các bước như trong hướng dẫn

pvcreate /dev/sda4

.

.

.

 

Trường hợp không thể​​ format định dang Linux LVM khi extend​​ ​​ trên Vmware​​ 

8e

 

You cannot change a partition into an extended one or vice versa.

Delete it first.

 

Type of partition 3​​ is unchanged: Extended

Cần tạo 1 partion mới thay vì extend.

Lỗi khi change type sang 8e

Type of partition 4 is unchanged: Linux filesystem.

Không cần cấu hình gì vì đã​​ ​​ mode linux file system

 

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply