Active Windows Server 2016 mọi phiên bản không dùng file crack, không virus

Active Windows Server 2016 mọi phiên bản không dùng file crack, không virus

1./ Giới thiệu

Microsoft Windows Server 2016 là h​​ điu hành máy ch​​ (OS) ca Microsoft. Nó đưc phát trin​​ đc bit đ​​ phc v​​ như mt nn tng đ​​ chy các​​ ng dng ni mng. Windows Server 2016 đã đưc phát hành đ​​ có sn chung vào ngày 12 tháng 10 năm 2016 và đưc phát trin đng thi vi Windows 10. H​​ tr​​ chính cho Windows Server 2016 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.​​ 

Windows Server 2016 là mt phn ca dòng h​​ điu hành Windows NT. H​​ điu hành Microsoft Windows Server là mt lot h​​ điu hành máy ch​​ cp doanh nghip đưc thiết kế​​ đ​​ chia s​​ dch v​​ vi nhiu ngưi dùng, cung cp kh​​ năng kim soát qun tr​​ rng rãi đi vi vic lưu tr​​ d​​ liu,​​ ng dng và mng công ty.​​ 

Microsoft Windows Server 2016 bao gm các tính năng mi như qun lý danh tính và kh​​ năng bo mt nâng cao đưc thiết kế​​ đ​​ giúp các t​​ chc truy cp d​​ liu mt cách an toàn nếu​​ đưc lưu tr​​ cc b, trên đám mây hoc đám mây lai. Microsoft Windows Server 2016 đã có ba phiên bn kế​​ nhim, bao gm Windows Server 2019, Windows Server 2022 và Windows Server Semi-Year Channel. Windows Server 2016 là phiên bn kế​​ nhim ca Windows Server 2012 R2.

C:\Users\huucu\Downloads\windows-server-2016.jpg

2./ Active Windows server 2016 Min phí bng CMD

Điu kin: Máy ch​​ có kết ni mng.

M​​ CMD vi quyn administrator

Chy tương sau tương​​ ng vi tng phiên bn ca Windows Server 2016

2.1/ Windows Server 2016 Datacenter:

Chạy lệnh sau trên CMD

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

2.2/ Windows Server 2016 Standard:

Chạy lệnh sau trên CMD

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

 

Chúc các bạn thành công!

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply