Xóa comment trong linux của file

Xóa comment trong linux của file

1./ Xóa comment dạng đơn giản

Dạng xóa này sẽ không xóa được comment với dấu cách trước khi có comment như # hoặc $ hoặc ;

Ví dụ file text có content như sau

#1

​​ #2

 ​​ ​​​​ #3

text1 #1

text2 ​​ #21

text3  ​​​​ #121212

 

;1

​​ ;2

 ​​ ​​​​ ;3

text1 ;1

text2 ​​ ;21

text3  ​​​​ ;121212

Thực hành

grep ^[^\#]​​ test.txt

#Kết quả

#2

 ​​ ​​​​ #3

text1 #1

text2 ​​ #21

text3  ​​​​ #121212

;1

​​ ;2

 ​​ ​​​​ ;3

text1 ;1

text2 ​​ ;21

text3  ​​​​ ;121212

 

grep ^[^\;]​​ test.txt

 

#1

​​ #2

 ​​ ​​​​ #3

text1 #1

text2 ​​ #21

text3  ​​​​ #121212

​​ ;2

 ​​ ​​​​ ;3

text1 ;1

text2 ​​ ;21

text3  ​​​​ ;121212

2./ Xóa comment có thể xóa luôn khoảng trống trước đó kèm theo comment phía sau

sed -E '/^[[:blank:]]*(#|$)/d; s/#.*//' test.txt

2.1/​​ Thực hành xóa #​​ 

sed -E '/^[[:blank:]]*(#|$)/d; s/#.*//' test.txt

#Kết quả

text1​​ 

text2 ​​ 

text3  ​​​​ 

;1

​​ ;2

 ​​ ​​​​ ;3

text1 ;1

text2 ​​ ;21

text3  ​​​​ ;121212

2.2/​​ Thực hành xóa ;

sed -E '/^[[:blank:]]*(#|$)/d; s/;.*//' test.txt

#

text1 #1

text2 ​​ #21

text3  ​​​​ #121212

 

​​ 

 ​​ ​​​​ 

text1​​ 

text2 ​​ 

text3

 

Tham khảo

https://www.tecmint.com/view-files-without-comments-in-linux/

https://stackoverflow.com/questions/42855028/bash-display-effective-file-content-without-comments-and-empty-lines

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply