Ví dụ về phần quyền trong linux, cách tính phần quyền qua rwx qua số để chmod quyền

Ví dụ về phần quyền trong linux, cách tính phần quyền qua rwx qua số để​​ chmod​​ quyền

1./ Lý thuyết

Trong chuỗi quyền của Unix/Linux, các ký tự "r", "w", và "x" được sử dụng để chỉ quyền đọc (read), ghi (write), và thực thi (execute) đối với tệp hoặc thư mục.

Mỗi ký tự này được đại diện bởi một số nhị phân 3-bit, và tổng các giá trị này cho biết quyền tương ứng với từng loại người dùng: chủ sở hữu (owner), nhóm (group), và người dùng khác (others).

Cụ thể, để biểu diễn quyền truy cập của một tệp hoặc thư mục, ta sử dụng chuỗi quyền 10 ký tự với cấu trúc như sau:

 -rwxrwxrwx

Trong đó, ký tự đầu tiên "d" chỉ ra đó là một thư mục (nếu tệp không phải là một thư mục thì ký tự này sẽ được thay thế bằng "-" thay vì "d").

chmod Cheatsheet : r/linux

Các ký tự còn lại được chia thành ba nhóm với mỗi nhóm có 3 ký tự. Trong mỗi nhóm, ký tự đầu tiên biểu thị quyền của chủ sở hữu, ký tự thứ hai biểu thị quyền của nhóm, và ký tự cuối cùng biểu thị quyền của người dùng khác.

Các giá trị tương ứng với các ký tự này như sau:

 • Ký tự "r" có giá trị là 4 (quyền đọc)

 • Ký tự "w" có giá trị là 2 (quyền ghi)

 • Ký tự "x" có giá trị là 1 (quyền thực thi)

 • Vì vậy, để tính toán số tương ứng với mỗi ký tự trong chuỗi quyền, ta có thể sử dụng công thức sau:

 • Quyền "r" = 4

 • Quyền "w" = 2

 • Quyền "x" = 1

Ví dụ, nếu chuỗi quyền là "rwxr-xr--", ta có thể tính toán số tương ứng như sau:

Quyền của chủ sở hữu là "rwx" = 4 + 2 + 1 = 7

Quyền của nhóm là "r-x" = 4 + 0 + 1 = 5

Quyền của người dùng khác là "r--" = 4 + 0 + 0 = 4

Do đó, quyền trên tương ứng với số 754 (hay 0754 nếu ta sử dụng hệ cơ số bát phân).

2./ ví dụ

Ví dụ 1:

Ví dụ, nếu bạn muốn thiết lập quyền truy cập 755 cho một tệp tin có tên là example.txt, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

chmod 755 example.txt

Trong đó:

 • 7: cho phép người dùng (user) đọc, ghi và thực thi.

 • 5: cho phép nhóm (group) đọc và thực thi.

 • 5: cho phép mọi người (others) đọc và thực thi.

Sau khi thực hiện lệnh này, quyền truy cập của tệp tin example.txt sẽ được cấp quyền đọc, ghi và thực thi cho người dùng và cấp quyền đọc và thực thi cho nhóm và mọi người khác. Bạn có thể sử dụng lệnh ls -l để kiểm tra lại quyền truy cập của tệp tin

 

Ví dụ 2:

Trong Linux, lệnh chmod được sử dụng để thay đổi quyền truy cập của một tệp tin hoặc thư mục. Quyền truy cập được phân chia thành 3 nhóm: người dùng (user), nhóm (group) và mọi người (others), mỗi nhóm có thể được phân quyền cho các hành động khác nhau: đọc (read - r), ghi (write - w) và thực thi (execute - x).

Ví dụ, nếu bạn muốn cấp quyền đọc và ghi cho người dùng, quyền đọc cho nhóm và không cho phép mọi người khác đọc, ghi hoặc thực thi một tệp tin có tên là example.txt, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

chmod u+rw,g+r,o-rwx example.txt​​ 

Trong đó:

 • u+rw: thêm quyền đọc và ghi cho người dùng (user).

 • g+r: thêm quyền đọc cho nhóm (group).

 • o-rwx: gỡ bỏ quyền đọc, ghi và thực thi của mọi người (others).

example.txt: tên tệp tin mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.

Sau khi thực hiện lệnh này, quyền truy cập của tệp tin example.txt sẽ được thay đổi theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh ls -l để kiểm tra lại quyền truy cập của tệp tin.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...