Phần 15 Cài đặt Keepalived MongoDB

Phần 15 Cài đặt Keepalived MongoDB

1./ Mô hình có 3 node

Thực tế thì node Arbiter không lưu dữ liệu, nhưng ở đây mô hình sẽ có 2 node secondary 1 node Primary

cfg = rs.conf()

 

cfg.members[0].priority = 3

cfg.members[1].priority = 2

cfg.members[2].priority = 1

 

rs.reconfig(cfg)

Triển khai Keepalived trên node members 0 và node members 1 bởi 2 node trên có priority cao nhất

2./ Cài đặt Keepalived

Trên cả 2 node 0 và 1

apt install keepalived

sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1" >> /etc/sysctl.conf

 

Tạo mới 1 file config keepalived để cấu hình​​ trên cả 2 node như nhau:

nano /etc/keepalived/keepalived.conf

#

! Configuration File for keepalived

 

global_defs {

 ​​ ​​​​ router_id MONGODB_DB-HA

}

 

# Define the script used to check if mongod is running

vrrp_script chk_mongod {

 ​​ ​​ ​​​​ script "killall -0 mongod"

 ​​ ​​ ​​​​ interval 2 # every two seconds

 ​​ ​​ ​​​​ weight 2

}

 

# Define the script to see if the local node is the primary

vrrp_script chk_mongo_primary {

 ​​ ​​ ​​​​ script "/etc/keepalived/ck_mongo_master"

 ​​ ​​ ​​​​ interval 2 # every two seconds

 ​​ ​​ ​​​​ weight 2

}

 

vrrp_instance VI_2 {

 ​​ ​​ ​​​​ state BACKUP

 ​​ ​​ ​​​​ interface eth0

 ​​ ​​ ​​​​ virtual_router_id 50

 ​​ ​​ ​​​​ priority 103

 ​​ ​​ ​​​​ advert_int 1

 ​​ ​​ ​​​​ authentication {

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ auth_type PASS

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ auth_pass test1232222

 ​​ ​​ ​​​​ }

 ​​ ​​ ​​​​ virtual_ipaddress {

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 10.0.2.30

 ​​ ​​ ​​​​ }

 ​​ ​​ ​​​​ track_script {

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ chk_mongod

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ chk_mongo_primary

 ​​ ​​ ​​​​ }

}

#Neu khong chmod se bi loi Configuration file '/etc/keepalived/keepalived.conf' is not a regular non-executable file

chmod 644 ​​ /etc/keepalived/keepalived.conf ​​ 

#

nano /etc/keepalived/ck_mongo_master

#

#!/bin/bash

ISMASTER=$(/usr/bin/mongo -host 127.0.0.1 --quiet --eval ‘db.isMaster().ismaster’)

if [ $ISMASTER == ‘true’ ]; then

exit 0

else

exit 1

fi

 

#############

chmod +x /etc/keepalived/ck_mongo_master

 

systemctl restart keepalived

systemctl enable keepalived

3./ Test

trên node master​​ là server 0

systemctl stop mongodb

sau khoảng 2s ip VIP 10.0.2.30 sẽ tự chuyển sang server 1

trên node master bật mongodb

systemctl start mongodb

sau 1 khoảng thời gian sync dữ liệu từ các node 2 và node 3 sang node 1 thì vIP sẽ tự chuyển lại sang node 1

4./ Bonut

Nếu có nhiều hơn 2 node thì có thể cài keep alived ở trên tất cả các node

 

5./ Tham khảo

https://medium.com/@azsecured/mongodb-primary-failover-with-keepalived-with-mongodb-cluster-3462469a9730

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply