Tích hợp OpenDNS vào Firewal Pfsense để chặn truy cập đến website bất kì

Cài đặt squid và squid clamav trên pfsense

 

Trong bài lab này tôi sẽ cấu hình tích hợp proxy sauid và clamav antivirus trên Firewall Pfsense

Link tham khảo:

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/cache-proxy/setup-squid-as-a-transparent-proxy.html

 

 

confirm

đã xuất hiện squid proxy server

cấu hình như sau:

 

Cấu hình phần local cache

 

vào phần Diagnostics/Command Prompt

Sau khi freshclam thành công