HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEB SERVER TOMCAT 7

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH BẢO MẬT​​ WEB SERVER​​ TOMCAT​​ 7​​ 

 • Gỡ/tắt bỏ các thành phần mặc định khi cài đặt Web Server

 • Gỡ bỏ các thư mục/trang mặc định.

 • Xóa file, thư mục tại đường dẫn CATALINA_HOME/webapps (ROOT, balancer, jsp-examples, servlet-examples, tomcat-docs, webdav,​​ manager, docs,​​ examples)

 • Xóa file CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost/host-manager.xml và ​​ CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost/manager.xml.

 • Tắt các Module/Extension không sử dụng

 • Trên file server.xml tại đường dẫn CATALINA_HOME/conf/server.xml, tìm dòng ​​ <connector … protocol=”AJP/…”> ​​ và chuyển sang dạng ghi chú.

 • Restart lại Tomcat.

 • Thay đổi các thành phần mặc định.

 • Thay đổi thông báo lỗi mặc định của Web Server.

 • Tạo các error.html ở thư mục gốc của ứng dụng với nội dung phù hợp với từng ứng dụng.

 • Mở​​ file web.xml​​ tại đường dẫn CATALINA_HOME/conf/web.xml,​​ thay đổi thông báo lỗi với các mã lỗi 400, 401, 402, 403, 404, 500, 501, 502, 503, ​​ bằng cách thêm các nội dung sau vào trước thẻ đóng </web-app>

<error-page>

<error-code>400</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>401</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>402</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>403</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>404</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>500</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>501</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>502</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

<error-page>

<error-code>403</error-code>

<location>/error.html</location>

</error-page>

 • Restart lại Tomcat.

 • Chỉ cho phép thực thi các phương thức GET, POST, HEAD.

 • Mở file web.xml​​ tại đường dẫn CATALINA_HOME/conf/web.xml​​ thêm các dòng sau ở cuối file trước thẻ đóng </web-app>

<security-constraint>

<web-resource-collection>

<web-resource-name>restricted methods</web-resource-name>

<url-pattern>/*</url-pattern>

<http-method>PUT</http-method>

<http-method>DELETE</http-method>

<http-method>OPTIONS</http-method>

<http-method>TRACE</http-method>

</web-resource-collection>

<auth-constraint />

</security-constraint>

 • Restart lại Tomcat.

 • Cấu hình giới hạn truy cập.

 • Giới hạn địa chỉ IP truy cập vào trang, chức năng quản trị.

 • Mở file​​ server.xml tại đường dẫn CATALINA_HOME/conf/server.xml

 • Chỉ cho phép truy cập cổng SHUTDOWN từ địa chỉ loopback​​ :​​ Thêm ​​ thuộc tính address="127.0.0.1" trong thông số về cổng SHUTDOWN.

<Server address="127.0.0.1" port="8005" shutdown="SHUTDOWN">

 • Restart lại Tomcat.

 • Không cho phép liệt kê file, thư mục.​​ 

 • Mở file​​ web.xml tại đường dẫn CATALINA_HOME/conf/web.xml tìm section <init-param> trong section <servlet>​​ với ”​​ <servlet-name>default</servlet-name>”​​ thay đổi thuộc tính listings là false​​ 

<init-param>

<param-name>listings</param-name>

<param-value>false</param-value>

</init-param>

 • Restart lại Tomcat.

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply