Hướng dẫn cấu hình port trunk trên Firewall cisco ASA

Hướng dẫn cấu hình port trunk trên Firewall ASA

The following example configures seven VLAN interfaces, including the failover interface which is configured using the failover lan command. VLANs 200, 201, and 202 are trunked on Ethernet 0/1.

hostname(config)#​​ interface vlan 100

hostname(config-if)#​​ nameif outside

hostname(config-if)#​​ security-level 0

hostname(config-if)#​​ ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface vlan 200

hostname(config-if)#​​ nameif inside

hostname(config-if)#​​ security-level 100

hostname(config-if)#​​ ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface vlan 201

hostname(config-if)#​​ nameif dept1

hostname(config-if)#​​ security-level 90

hostname(config-if)#​​ ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface vlan 202

hostname(config-if)#​​ nameif dept2

hostname(config-if)#​​ security-level 90

hostname(config-if)#​​ ip address 10.2.3.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface vlan 300

hostname(config-if)#​​ nameif dmz

hostname(config-if)#​​ security-level 50

hostname(config-if)#​​ ip address 10.3.1.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface vlan 400

hostname(config-if)#​​ nameif backup-isp

hostname(config-if)#​​ security-level 50

hostname(config-if)#​​ ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ failover lan faillink vlan500

hostname(config)#​​ failover interface ip faillink 10.4.1.1 255.255.255.0 standby 10.4.1.2​​ 

255.255.255.0

hostname(config)#​​ interface ethernet 0/0

hostname(config-if)#​​ switchport access vlan 100

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface ethernet 0/1

hostname(config-if)#​​ switchport mode trunk

hostname(config-if)#​​ switchport trunk allowed vlan 200-202

hostname(config-if)#​​ switchport trunk native vlan 5

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface ethernet 0/2

hostname(config-if)#​​ switchport access vlan 300

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface ethernet 0/3

hostname(config-if)#​​ switchport access vlan 400

hostname(config-if)#​​ no shutdown

hostname(config-if)#​​ interface ethernet 0/4

hostname(config-if)#​​ switchport access vlan 500

hostname(config-if)#​​ no shutdown

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply