Cài đặt và cấu hình LXC contairners trên Ubuntu

Cài đặt​​ và cấu hình​​ LXC​​ ​​ contairners​​ trên Ubuntu

Phần 1: Cài đặt, cấu hình LXC contairners

Trong bài Lab này tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt, cầu hình LXC contairner​​ một dạng ảo hoá rất nhẹ và đơn giản, LXC là phiên bản cũ hơn của LXD.

Linux Containers logo.png


1/​​ Cài đặt:​​ 

sudo apt-get update

sudo apt-get install lxc

kiểm tra lại bằng câu lệnh ​​ ip ad | grep lxc

Tạo mới 1 container:

​​ lxc-create -t download -n mylxc-ubuntu -- --dist ubuntu --release xenial --arch amd64

lxc-start -n​​ 

ví dụ:

​​ lxc-start -n ubuntu01

2/ Quản lý LXC bằng giao diện web:

wget​​ https://lxc-webpanel.github.io/tools/install.sh​​ -O - | bash

Installtion complete!

Adding /etc/init.d/lwp...

Done

Starting server...done.

Connect you on​​ http://your-ip-address:5000/

Nếu chưa được mở firewall thì open như sau

$ sudo ufw allow 5000

 

Phần 2​​ Note:

Default các máy ảo container sẽ được lưu tại /var/lib/tenmay

Có thể cấu hình tự tạo thêm 1 file​​ lxc.conf​​ ​​ ở đường dẫn​​ /etc/lxc/lxc.conf​​ để​​ cấu hình các thông số bên trong.​​ 

Có thể thay đổi nơi lưu contairners sang vị trí khác ví dụ:​​ /u01/lxc​​ cần thay đổi đường dẫn như bên dưới.

ví dụ:​​ lxc.lxcpath = /u01/lxc

Các câu lệnh hay dùng

lxc-start -n ubuntu01​​ #khởi động máy ảo tên ubuntu01

lxc-console -n ubuntu01​​ # vào console máy ảo tên ubuntu01

lxc-checkconfig​​ # check server support LXC

ls -alh /usr/share/lxc/templates/​​ # show các verion os support lxc

sudo apt-get install lxc lxctl lxc-templates # cài và download đầy đủ lxc và template

lxc-create -t download -n ubuntu02​​ # tạo mới 1 máy bất kì với tên ubuntu02

lxc-ls -f​​ ​​ #kiểm tra status, IP của container

lxc-ls -fancy #kiểm tra status, IP của container

brctl show # kiểm tra trạng thái card bridge

cp /home/fixloinhanh/test.pem /u01/lxc/nova/rootfs/root/​​ #copy 1 file từ máy vật lý sang máy lxc, hoặc có thể sửa file trong lxc mà không cần thao tác vào máy lxc nhiều lần.

 

# cấu hình file journald.conf. khi hệ thống lưu log quá nhiều thì sẽ gây ra quá tải full. (chỉ xảy ra trên các máy ảo lxc. Các máy vật lý tự auto bật)

vi /etc/systemd/journald.conf​​ 

 

[Journal]

Storage=persistent

#Compress=yes

#Seal=yes

#SplitMode=uid

#SyncIntervalSec=5m

#RateLimitInterval=30s

#RateLimitBurst=1000

SystemMaxUse=60M

#SystemKeepFree=

SystemMaxFileSize=20M

#SystemMaxFiles=100

RuntimeMaxUse=60M

#RuntimeKeepFree=

RuntimeMaxFileSize=20M

#RuntimeMaxFiles=100

#MaxRetentionSec=

#MaxFileSec=1month

#ForwardToSyslog=yes

#ForwardToKMsg=no

#ForwardToConsole=no

#ForwardToWall=yes

#TTYPath=/dev/console

# sau đó hệ thống sẽ tự động xóa.

systemctl restart systemd-journald

Chúc các bạn thành công.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply