Cài đặt pgAdmin4 trên Ubuntu 18.04

Cài đặt​​ pgAdmin4 trên​​ Ubuntu 18.04

pgAdmin là phần mềm mã nguồn mở để​​ giúp đơn giản việc quản lý nhiều database, nhiều server cài đặt database PostgreSQL với các version khác nhau. pgAdmin dùng Apache là web server để hiển thị giao diện quản lý. Việc cài đặt cũng hết sức đơn giản.

Yêu cầu:

  • Ubuntu 18

  • Mở Firewall Port 80​​ trên server cài pgAdmin

  • Truy cập vào server với quyền Root.

1./Add PostgreSQL Repository

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
​​ sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

2./ Install pgadmin4

sudo apt update
sudo apt install pgadmin4 pgadmin4-apache2 -y

 

Yêu cầu chọn username

postgres@localhost

Link kết nối đến sau khi cài xong pgadmin4

http://yourIP/pgadmin4

Đặt tên cho kết nối

chuyển sang Tab Connection điền thông tin Host đã cài PostgreSQL sau đó nhấn Save.

Sau khi cài xong và cấu hình connect đến Database​​ thành công sẽ show được các thông tin như trong hình.

 

https://www.howtoforge.com/how-to-install-postgresql-and-pgadmin4-on-ubuntu-1804-lts/

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply