Solved – cannot config interface vlan on switch cisco

Solved – cannot config interface vlan on switch cisco

 

1./ Problems encountered

When you want to configure a vlan interface [X] for example vlan 1

VLAN interface 1

But the switch gives an error that the statement is not accepted.

2./ Handling the problem

The above error is because you have not enabled the vlan feature on the cisco switch

Step 1: configure terminal

Step 2: feature interface-vlan

Step 3: VLAN interface 1

You can then configure anything on the vlan 1 . interface

3./ reference

https://fixloinhanh.com

https://www.cisco.com

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...