Script cài đặt Docker container tự động trên Ubuntu 18

Script cài đặt Docker container tự​​ động​​ trên Ubuntu 18

 

Script file sau sẽ giúp các bạn cài đặt Docker tự động trên Ubuntu 18. Bạn chỉ việc copy toàn bộ nội dung file bên dưới​​ cho vào 1 file .sh ở đây mình để ở

/opt/script/build-docker-container.sh

#!/bin/bash

#Install Docker container on Ubuntu 18.04 LTS

#/opt/script/build-docker-container.sh

# © Copyright Sakurai​​ 

 

sudo apt-get -y update

sudo apt-get -y upgrade

 

#remove old version docker

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

 

echo "####################################################################"

echo "#  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Install dependencies package  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ #"

echo "####################################################################"

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

 

 

echo "####################################################################"

echo "#  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Add Docker's GPG key  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ #"

echo "####################################################################"

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

 

cd /opt/setup

#Add repository

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

 

sudo apt-get -y update

 

apt-cache policy docker-ce

sudo apt-get install -y docker-ce

sudo systemctl enable docker

sudo systemctl status docker

Chạy file cài đặt.

 

cd /opt/script/

chmod +x build-docker-container.sh

./​​ build-docker-container.sh

Kết quả sau khi cài đặt xong

 

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply