Phân quyền user trong Mysql MariaDB có Full quyền hoặc quyền nhất định, phân quyền IP truy cập

Phân quyền user trong Mysql MariaDB có Full quyền hoặc quyền nhất định, phân quyền IP truy cập

Kiểm tra có bao nhiêu user trong Mysql hoặc MariaDB

SELECT User FROM mysql.user;

 

Kiểm tra​​ IP​​ được phân quyền truy cập từ user root, bạn có thể thay đổi user root tương ứng với user bạn đã tạo trước đó

SELECT host FROM mysql.user WHERE User = 'root';

% có nghĩa root được truy cập từ mọi IP, như vậy rất là không an toàn, do đó nên xoá quyền user root được truy cập từ xa từ mọi IP.

Tạo mới 1 user và cấp quyền (ở đây mình cấp full quyền cho user​​ root​​ với password​​ abc123)

CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

Kiểm tra lại kết quả

SELECT host FROM mysql.user WHERE User = 'root';

 

Phân quyền chỉ cho 1 IP nhất định được truy cập vào server mysql

Cấu trúc:

CREATE USER 'root'@'ip_address' IDENTIFIED BY 'some_pass';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'ip_address';

Kiểm tra IP được phân quyền truy cập từ xa

SELECT host FROM mysql.user WHERE User = 'root';

ví dụ:

Cấp quyền cho user root được phép login từ xa từ IP​​ 192.168.1.37​​ và password là​​ abc123

CREATE USER 'root'@'192.168.1.37' IDENTIFIED BY 'abc123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.1.37';

FLUSH PRIVILEGES;

 

Kiểm tra check lại

SELECT host FROM mysql.user WHERE User = 'root';

Xoá mọi quyền (revoke) quyền trên Mysql, MariaDB

Cấu trúc:

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'user'@'IP';

ví dụ:

xoá mọi quyền của user root trên IP​​ 192.168.1.37​​ kết nối đến

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'root'@'192.168.1.37';

xoá mọi quyền của user root trên localhost

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'root'@'localhost';

xoá mọi quyền của user root trên mọi IP kết nối đến

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'root'@'%';

 

chúc các bạn thành công.

 

SaKuRai

Xin chào, Mình là Sakurai. Blog này là nơi để note lại và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mà mình và anh em trong Team. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

You may also like...

Leave a Reply